Kích thước băng rôn quảng cáo

Quy định kích thước băng rôn quảng cáo chuẩn

Băng rôn quảng cáo không phải kích thước nào cũng được thực hiện, với mỗi...